Tegemoetkomingsregelingen

De Identiteitsraad van de VVORG heeft regelingen getroffen om ouder(s) tegemoet te komen in de reiskosten, excursiekosten en kosten TTO van hun kind(eren). De behandeling van uw verzoek zal uiteraard vertrouwelijk plaatsvinden.

Reiskosten

  1. Een basistegemoetkoming in de reiskosten voor gezinnen met een beperkt inkomen. Deze regeling is afhankelijk van gezinsinkomen (waarvan bewijsstukken worden gevraagd) en gezinssamenstelling.
  2. Een tegemoetkoming indien de reiskosten per kind onevenredig hoog zijn. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor gezinnen van wie de reiskosten per kind hoger zijn dan € 1.750 per cursusjaar. Bij de uitvoering van deze regeling wordt niet gevraagd naar gezinsinkomen en gezinssamenstelling.

Vanaf het cursusjaar 2017-2018 wordt binnen deze regeling, afhankelijk van het gezinsinkomen, ook de aanschaf van een e-bike als reiskosten aangemerkt voor leerlingen die een fietsafstand afleggen van minimaal 19 km of meer enkele reis.

Buitenlandexcursies

We spannen ons in om de kosten van buitenlandexcursies zo laag mogelijk te houden, maar desondanks kan niet ieder gezin deze kosten betalen. Om te voorkomen dat leerlingen om financiële redenen niet naar het buitenland kunnen, is er vanaf 2018 voor gezinnen met minder draagkracht een mogelijkheid van financiële ondersteuning.

TTO

Voor deelname aan TTO-onderwijs wordt van ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. We doen een beroep op de loyaliteit van ouders aan dit onderwijs en aan onze school om deze bijdrage te betalen. Om te voorkomen dat leerlingen om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan TTO-onderwijs is er voor gezinnen met minder draagkracht een mogelijkheid van financiële ondersteuning.

Een aanvraag voor tegemoetkoming in deze jaarlijkse bijdragen kunt u richten aan mevrouw P. Gouw (pg@sorg.nl; financiële administratie). Stuurt u als bijlage de betreffende factuur, uw bankrekeningnummer en de meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst mee.