SORG

Het Van Lodenstein College dat uitgaat van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG), belijdt dat de Bijbel, de Heilige Schrift, het onfeilbare Woord van God is. De school voelt zich onvoorwaardelijk aan dit Woord verbonden. De Bijbel is de enige norm voor ons leven. Die norm geldt ook voor het onderwijs en voor de opvoeding van onze jongeren en voor het functioneren en besturen van het Van Lodenstein College.

In de statuten van de stichting zijn de volgende artikelen opgenomen met betrekking tot de grondslag en het doel:

Artikel 2

De grondslag van de stichting is Gods Woord, zoals dit wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien/zestienhonderdnegentien, met handhaving van de Statenvertaling.
De stichting onderschrijft onvoorwaardelijk en geheel de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God alsmede de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.
Zij handhaaft het gebruik van de Statenvertaling als de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen, zoals deze tot stand gekomen is volgens het besluit van de in lid 1 genoemde synode.
Alle handelingen en uitspraken van de stichting zullen in overeenstemming met de grondslag moeten zijn en het beoogde onderwijs zal met inachtneming daarvan moeten worden gegeven.

Artikel 3

De stichting stelt zich ten doel het verstrekken van voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag. De stichting stelt zich voorts ten doel het verstrekken van middelbaar beroepsonderwijs in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs, of andere vormen van onderwijs, overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag.