Medezeggenschap

Op het Van Lodenstein College functioneert sinds 1 augustus 2010 een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit tien personeelsleden (naar verhouding verdeeld over de locaties), vijf ouders en vijf leerlingen. Elke drie jaar worden verkiezingen georganiseerd waarbij de personeelsleden, ouders en leerlingen zich kandidaat kunnen stellen voor een plaats in de MR.

Taken en bevoegdheden van de MR
De MR wil constructief meedenken over allerlei aspecten van het beleid op onze school. Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen heeft zij de volgende taken.

Soms moeten deze adviezen gegeven worden door de gehele MR, soms moeten de adviezen gegeven worden door één van de geledingen van de MR.

Het College van Bestuur heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om instemmingsrechten – waar mogelijk – om te zetten in adviesrechten. Dit werd ondersteund door meer dan tweederde van elke geleding. De taken en bevoegdheden zijn beschreven in het Reglement, dat op elk van de locaties is in te zien.

Werkwijze van de MR
Op de website van de school worden de data en de agenda’s van de MR-vergaderingen gepubliceerd. De vergaderingen zijn openbaar. Na de vergadering worden de verslagen ter inzage gelegd op elk van de locaties. Er zijn vergaderingen van de gehele MR, er zijn ook vergaderingen van de verschillende geledingen mogelijk. In een deel van de vergaderingen is het College van Bestuur vertegenwoordigd om met de MR overleg te voeren over allerlei zaken.

Communicatie met de MR
De MR is er voor het personeel, de ouders en de leerlingen van onze school. Samen willen we het goede zoeken voor iedereen die bij de school betrokken is. Een goede communicatie tussen de MR-leden en de leden van hun achterban is dan ook van groot belang. Als betrokkene bij de school kunt u met de MR contact opnemen per email: vraagaanmr@vanlodenstein.nl. Daarnaast kunt u elk van de MR-leden uit de eigen geleding benaderen om zaken onder hun aandacht te brengen.

Samenstelling van de MR
In de medezeggenschapsraad hebben de volgende personen zitting.

Namens het personeel:
Locatie Amersfoort – C.J. Blitterswijk (e-mail) en P.M. van der Geer (e-mail)
Locatie Barneveld – A. Brand (e-mail) en B.D.M. Geuze (e-mail)
Locatie Ede – A. de Pater (e-mail)
Locatie Hoevelaken – A.J. Vink (e-mail) en M. Chr. Schouten (e-mail)
Locatie Kesteren – R.S. de Jager (e-mail) en mw. N. de Jong-Kroon (e-mail)
Onderwijs Ondersteunend Personeel – G.J. de Pater (e-mail)

Namens de ouders:
Dhr. J.T. van Hoef (e-mail), dhr. A. Beijer (e-mail), mw. H. van den Top-van den Brink (e-mail), dhr. K. Hardeman (e-mail), dhr. M.C. Drost (e-mail).

Namens de leerlingen:
Luuk Blankestijn (e-mail), Robbert van Ettekoven (e-mail) en Hanna van Garderen (e-mail).

Dhr. C.J. Blitterswijk is voorzitter van de MR en mw. N. de Jong-Kroon is secretaris van de MR.

De vergaderdata van de MR in cursusjaar 2019-2020 zijn: