Organisatie

De eindverantwoordelijkheid (het bevoegd gezag) voor het Van Lodenstein College rust bij het College van Bestuur. Dit college bestuurt twee scholen, te weten het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College. Iedere school heeft een eigen directie. Om scheiding te maken tussen bestuur en toezicht is een Raad van Toezicht ingesteld. De identiteit van de scholen wordt mede geborgd door een Identiteitsraad die door de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging wordt gekozen. Ouders van wie de kinderen een van de scholen bezoeken, kunnen lid worden van deze vereniging (de VVORG =  Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag).

Juridische structuur
De twee scholen zijn met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ondergebracht in de Stichting voor onderwijs op reformatorische grondslag (SORG). Hier vindt u de ANBI-gegevens van de SORG.

College van Bestuur (CvB)
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag voor het Van Lodenstein College en bestaat uit twee schoolbestuurders:

CvB

drs. W.J. de Potter en drs. D. van Meeuwen

Correspondentieadres:
Postbus 405
3800 AK  AMERSFOORT
E-mailadres: secretariaatcvb@sorg.nl

Directieteam (DT)
De dagelijkse leiding van het Van Lodenstein College is in handen van het directieteam. Dit team geeft sturing en leiding aan het management van de vijf schoollocaties. Het DT bestaat uit twee directeuren:

PlH en Kln kleiner aantal mbs

drs. H.J. van der Poel en H.P.W. Klaassen

Correspondentieadres:
Postbus 126
3870 CC HOEVELAKEN
E-mailadres: secr@vanlodenstein.nl

Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de scholen en het College van Bestuur en benoemt de leden van dit college. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Correspondentieadres:
Postbus 405
3800 AK AMERSFOORT
E-mailadres: secretariaatrvt@sorg.nl

Identiteitsraad
De Identiteitsraad is het bestuur van de VVORG. De raad heeft een beslissende zeggenschap ten aanzien van diverse aspecten van de identiteit. Deze komt onder meer tot uiting in de directe betrokkenheid bij identiteitsgebonden zaken zoals het toelatings- en benoemingsbeleid. Tevens vindt benoeming van leden van de Raad van Toezicht plaats door de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging op voordracht van de Identiteitsraad.

Het bestuur van de Identiteitsraad bestaat uit de volgende personen:

De Identiteitsraad bestaat verder uit de volgende personen:

Correspondentieadres:
Postbus 405
3800 AK  AMERSFOORT
E-mailadres: secretariaatvvorg@sorg.nl

Medezeggenschapsraad
Op het Van Lodenstein College functioneert sinds 1 augustus 2010 een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit tien personeelsleden (naar verhouding verdeeld over de locaties), vijf ouders en viif leerlingen. Elke drie jaar worden verkiezingen georganiseerd waarbij de personeelsleden, ouders en leerlingen zich kandidaat kunnen stellen voor een plaats in de MR. Meer informatie over de MR.