Missie en visie

Wie zijn wij?

Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. De Bijbel is als Woord van God onze basis. Ook aanvaarden we de drie Formulieren van Enigheid. Deze belijdenisgeschriften zijn waardevolle en betrouwbare bronnen waarin de Bijbel wordt weergeven en samengevat.

Op het Van Lodenstein College wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de aanleg, gaven en interesse van onze leerlingen. De school streeft ernaar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op vervolgopleiding of werk. Daarnaast geven we ruim aandacht aan de vorming en opvoeding van jonge mensen. We sluiten daarbij aan bij het christelijke gezin en de kerkelijke gemeente.

De brede ontwikkeling van jongeren staat in het perspectief van het grote gebod van Christus uit Markus 12: God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Hier staan we elke schooldag bij stil. Voor, tijdens en na de lessen. Daarom is het motto van onze school: Goed voor nu én later.

Op grond van Gods Woord wil de school een richtingwijzer zijn voor jongeren om uiting te geven aan het eerste deel van het grote gebod. Dat is God leren kennen en liefhebben boven alles. We zien het als een opdracht om leerlingen te wijzen op de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte, bekering en geloof.

Onderwijs heeft ook alles te maken met het tweede deel van het grote gebod uit Markus 12: onze naaste liefhebben als onszelf. We verwachten dat iedereen in de school respectvol met de ander en met de omgeving omgaat. Op die manier willen we zorgen voor een positief en veilig schoolklimaat. Dit strekt verder dan alleen de schoolperiode. Als een leerling met de juiste vaardigheden en kennis de school verlaat, kan hij of zij deze later dienstbaar toepassen in de maatschappij. Het belang daarvan brengen we al tijdens het leerproces naar voren. Zo bereiden we leerlingen niet alleen voor op een vak, beroep of studie, maar ook op christelijk burgerschap.

We erkennen dat God ieder mens uniek heeft geschapen. Het Van Lodenstein College streeft ernaar dit steeds in het oog te houden. We willen graag dat leerlingen de gaven die ze van God hebben ontvangen, leren ontdekken, ontwikkelen en toepassen. Daarom hechten we veel waarde aan de persoonlijke begeleiding van leerlingen door docenten en mentoren.

Leer en leven
Dominee J. van Lodenstein (1620-1677), naar wie onze school is genoemd, benadrukte dat leer en leven samen moeten gaan. Deze opdracht is van toepassing op al onze medewerkers en leerlingen: maak wat je leert ook zichtbaar in het leven van elke dag. Dat is goed voor nu én later.

In een van de bekendste gedichten van ds. Van Lodenstein lezen we: ‘het hoort de hemel alles toe, wat ik denk en wat ik doe’. Deze uitspraak, die stof tot nadenken geeft voor medewerkers en leerlingen, hebben we verwerkt in onderstaand beeldmerk. De cirkel met de vijf lijnen staat voor het vijf locaties tellende Van Lodenstein College. De lijnen vormen samen een beschermende muur, maar zijn niet gesloten. Er is ruimte om van binnen naar buiten te kijken en van buiten naar binnen. De boodschap is: het Van Lodenstein College is een reformatorische school midden in de samenleving. De vlinder symboliseert de dartelende – maar ook kwetsbare – jeugd op onze school. En zoals vlinders in hun leven een allesbepalende verandering ondergaan, is de wedergeboorte onmisbaar in het leven van mensen.

Toelaten van leerlingen

Het Van Lodenstein College is opgericht voor en door ouders die hun kinderen graag reformatorisch onderwijs willen geven. Tot het Van Lodenstein College worden in principe alleen leerlingen toegelaten van ouders die de doelstellingen en uitgangspunten van de school van harte onderschrijven. Deze ouders zijn lid van kerkverbanden die in de statuten van de school worden genoemd.

Wilt u meer weten over onze visie, klik dan op onze richtinggever voor 2019-2023.

Hieronder vindt u enkele relevante publicaties:

Jaarverslag 2018

Identiteitsprofiel personeelsleden

Integriteitscode

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling (regeling melden vermoeden van een misstand)

Reglement Commissie Integriteitsvraagstukken Reformatorisch Voortgezet Onderwijs

Statuten SORG

Missie en visie
Missie en visie
Missie en visie