Verzuimbeleid

Hier vindt u de regels die we als school hanteren bij ziekmeldingen en verlofaanvragen. Het is in het belang van leerling, ouder(s) / verzorger(s) en school dat dit beleid nageleefd wordt. Wij gaan ervan uit dat u zich aan deze regels houdt en danken u bij voorbaat voor uw medewerking hierbij!

Ziekte

Ziekte van een leerling dient ’s morgens telefonisch voor 9.00 uur door een ouder/verzorger gemeld te worden bij de locatie van de leerling.

Met een leerling en ouder(s)/verzorger(s) vindt een gesprek plaats als de leerling vier keer ziek gemeld is. Verzuimt een leerling voor de vijfde keer wegens ziekte dan kan de school de GGD-jeugdarts inschakelen. Hij/zij heeft een gesprek met de leerling en met de ouder(s) / verzorger(s) over het ziekteverzuim; de ouder(s) / verzorger(s) worden vooraf door de school geïnformeerd dat er een melding bij de GGD is gedaan (meedenken jeugdarts).

We willen vroegtijdig schoolverlaten en thuiszitten voorkomen. Onderzoek (door middel van gesprekken) naar ziekteverzuim kan oorzaken zichtbaar maken die tot vroegtijdig schoolverlaten leiden; door die oorzaken tijdig aan te pakken, kan verzuim of volledig afhaken voorkomen worden.

Verlof

Verlof wordt schriftelijk (via e-mail of via het leerlingenboekje) door een ouder/verzorger aangevraagd. De aanvraag moet minimaal twee werkdagen voor het verlof zijn ingediend bij de leerjaarcoördinator of bij de teammanager.

In de volgende voorkomende gevallen kan extra verlof gegeven worden voor de hierna genoemde periode:

Verhuizing

Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan. Daarbij vragen we u wel om afspraken met huisartsen, tandartsen, etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Voor een huwelijk van familie t/m de 3e graad van het kind

Voor een huwelijk van vrienden / kennissen / buren  

Voor een ernstige, levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad 

Voor het overlijden/de begrafenis van een bloed- of aanverwant

Voor een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorgers of grootouders                                                   

Bid- en dankdagen / intrede predikant                                             

Bezoek van een beurs                                                                                

Bezoek open dag vervolgopleiding of proefleerdag / meeloopdag in het kader van LOB / gesprek(ken) lotingsstudies

Het afnemen van het CBR theorie-examen; het afnemen van het praktijkexamen (beide mits er een uitnodiging van het CBR wordt overlegd)                             

Na hulp bij een avondvergadering                                         

Andere gewichtige omstandigheden worden door de schoolleiding beoordeeld. Zonodig wordt de expertise van leerplicht geraadpleegd. Dergelijk bijzonder verlof kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie. Hier wordt echter terughoudend mee omgegaan .

Algemeen t.a.v. verlof

In de volgende gevallen wordt geen extra verlof gegeven

Als toch verlof genomen wordt, is dit ongeoorloofd luxe verzuim. We zullen in voorkomende gevallen de leerplichtambtenaar van de woongemeente inschakelen.

Geoorloofd luxe verzuim

Wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders, het gezin niet ten minste twee weken tijdens de zomervakantie met vakantie kan, mag eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij gegeven worden. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee weken van een schooljaar verleend worden. Bovendien dient een aanvraag in dit kader minstens vier werkweken van tevoren ingediend te zijn bij de leidinggevende van de leerling. Verlof aanvragen voor deze situaties dient schriftelijk gemotiveerd te gebeuren.

Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan tien schooldagen vrij vragen. Daarvoor moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar.