Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een uitgebreid protocol kindermishandeling. Hierin staat onder andere wanneer we als school een melding doen bij Veilig Thuis. In principe zullen we de ouder(s)/verzorger(s) hierin altijd betrekken. Alleen als het in het belang van de veiligheid van de leerling niet anders kan, zijn we genoodzaakt deze stap over te slaan.

Het ZAT van een locatie met de zorgcoördinator als voorzitter vervult een spilfunctie in het komen tot een melding Veilig Thuis. Als het tot een melding komt, is de directie hiervoor verantwoordelijk.

De meldcode houdt in dat er bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld altijd vijf stappen gevolgd worden:

  1. Het in kaart brengen van de signalen.
  2. Het vragen van advies aan deskundigen.
  3. Het praten met de ouder(s) en/of de leerling.
  4. Het afwegen van de informatie uit de vorige stappen.
  5. Een besluit nemen en (indien nodig) het ondernemen van actie (bijvoorbeeld een melding doen).