Leerlingenzorg

Elke leerling is anders. Alle leerlingen hebben sterke én zwakke kanten. Daar speelt het Van Lodenstein College op in en houden we rekening mee. Een deel van de leerlingen is gebaat bij extra zorg en begeleiding. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Elke locatie heeft een eigen zorgcoördinator die het ‘gezicht’ en het eerste aanspreekpunt is van de leerlingenzorg op zijn/haar locatie. De zorgcoördinatoren zijn:

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een soort zorgplan voor de komende vier jaar. Een samenvatting hiervan is beschikbaar via een publieksversie of een nog beknopter publieksversie.

Voor het passend onderwijs hanteren we als school de volgende indeling van de leerlingenzorg:

A) Basisondersteuning: dit is ondersteuning die door elke reformatorische school voor Voortgezet Onderwijs in ons samenwerkingsverband aangeboden wordt.

B) Extra ondersteuning: dit is ondersteuning voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften. Voor hen biedt de school verschillende ondersteuningsarrangementen aan.

In het geval van een zorgsignaal werkt de school volgens een vastgelegde procedure. Deze aanpak wordt weergegeven in een stroomschema.

De school hanteert een protocol ‘medisch handelen’, waarin onder meer wordt vermeld wat we doen als uw kind op school ziek wordt.