Toelatingsbeleid

Tot het Van Lodenstein College worden in principe toegelaten de kinderen van ouder(s)/verzorger(s) die belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van een van de volgende kerkverbanden:

* Het betreft de gemeenten die zich blijkens hun beleidsplan bijzonder gebonden weten aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

Bij de aanmelding van kinderen voor de school wordt de ouders gevraagd de identiteitsverklaring te ondertekenen. Daarmee onderschrijven zij de doelstellingen en de identiteit van de instelling.

Het toelatingsbeleid is erop gericht zoveel mogelijk leerlingen voor wie het onderwijs aan de instelling wordt verlangd toe te laten. De toelating wordt verzorgd door een toelatingscommissie, waarvan de leden worden benoemd door het bestuur van de VVORG** en het College van Bestuur van de SORG***.

** Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

*** Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag