Wie zijn wij?

De locatie Kesteren wordt bezocht door ongeveer 1.150 leerlingen die les krijgen van 130 docenten. De meeste leerlingen komen op de fiets. Een kleine groep leerlingen uit de regio Tiel / Geldermalsen komt dagelijks met de trein naar school.

Missie en visie

Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. De Bijbel is als Woord van God onze basis. Ook aanvaarden we de drie Formulieren van Enigheid. Deze belijdenisgeschriften zijn waardevolle en betrouwbare bronnen waarin de Bijbel wordt weergeven en samengevat.

Voor meer informatie over onze missie en visie: klik hier

Organisatie

De eindverantwoordelijkheid (het bevoegd gezag) voor het Van Lodenstein College rust bij het College van Bestuur. Dit college bestuurt twee scholen, te weten het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College. Iedere school heeft een eigen directie. Om scheiding te maken tussen bestuur en toezicht is een Raad van Toezicht ingesteld. De identiteit van de scholen wordt mede geborgd door een Identiteitsraad die door de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging wordt gekozen. Ouders van wie de kinderen een van de scholen bezoeken, kunnen lid worden van deze vereniging (de VVORG =  Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag).

Voor meer informatie over de organisatie: klik hier

Onderwijs

Op locatie Kesteren worden de volgende onderwijssoorten aangeboden:

vmbo leerjaar 1 en 2 (incl. lwoo)

vmbo gl/tl

vmbo zorg en welzijn (leerjaar 3 en 4)

vmbo economie en ondernemen (leerjaar 3 en 4)

havo

vwo leerjaar 1 t/m 5*

*Tweefasen-vwo

Tweefasen-vwo is een traject dat vanaf schooljaar 2019-2020 op de locatie Kesteren aangeboden wordt in leerjaar 4 en 5  aan de leerlingen die het vwo-diploma willen halen. De leerlingen kunnen dit traject doen na 3-vwo en daarmee nog twee jaar in Kesteren blijven. In die twee jaar worden ze als vwo’ers opgeleid om naadloos aan te sluiten bij 6-vwo op de locatie Amersfoort.

Voor meer informatie over het onderwijs: klik hier

Leerlingenzorg

Elke leerling is anders. Alle leerlingen hebben sterke én zwakke kanten. Daar speelt het Van Lodenstein College op in en houden we rekening mee. Een deel van de leerlingen is gebaat bij extra zorg en begeleiding. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Voor meer informatie over de leerlingenzorg: klik hier

Medezeggenschap

Op het Van Lodenstein College functioneert sinds 1 augustus 2010 een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit tien personeelsleden (naar verhouding verdeeld over de locaties), vijf ouders en vijf leerlingen. Elke drie jaar worden verkiezingen georganiseerd waarbij de personeelsleden, ouders en leerlingen zich kandidaat kunnen stellen voor een plaats in de MR.

Voor meer informatie over de medezeggenschap: klik hier