Speciale leerlingbegeleiding

Het Zorg Advies Team (ZAT)
Het ZAT is bedoeld voor leerlingen die een bijzondere zorgvraag hebben. Deze vraag gaat uit boven wat van de begeleiding door de mentor verwacht kan worden. Het ZAT biedt ondersteuning door het geven van advies en -indien nodig- kortdurende begeleiding. Bij complexe problematiek wordt een leerling doorverwezen naar externe hulpverlening. Aan het ZAT nemen deel: de zorgcoördinator (tevens voorzitter), leerlingbegeleiders (counselors), een orthopedagoge en een schoolmaatschappelijk werker (SMW) deel. De mentor schuift hierbij aan. Voor de meer complexe zorg komt het ZAT vier keer per jaar in een breder verband samen. Deelnemers zoals de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, de mentor integratieklas, de ambulant begeleider, wijkzorg en andere externe instanties zijn dan aanwezig. Voorafgaand aan een ZAT-aanmelding neemt de mentor contact opgenomen met leerling en ouders. Na het tekenen van de instemmingsverklaring kan het ZAT de problematiek gaan bespreken.

Counselors
Als een leerling problemen heeft, kan hij deze bespreken met een counselor. Heel soms komt het voor dat een leerling (of zijn ouders) zelf contact op met de counselor, maar bijna altijd wordt een leerling eerst bij het ZAT aangemeld door de mentor en de teammanager. In principe gebeurt dit niet zonder toestemming van de ouders. Het ZAT bepaalt dan of de leerling begeleid gaat worden door de counselor, de orthopedagoog of de schoolmaatschappelijk werkster. Ook kan het nodig zijn dat de leerling naar een externe hulpverlener gaat. In dat geval valt de begeleiding niet meer onder de verantwoordelijkheid van de school. De counselor is iemand die ook les geeft op onze school. Meestal voert hij ongeveer vijf gesprekken met de leerling.  Op onze locatie de counselors: eer E.A. van ’t Hul en de heer J.C. van der Gaarden. Zij staan de leerlingen met raad en daad bij.

Vertrouwenspersoon
Ook de vertrouwenspersoon is lid van het ZAT en is vaak de brug tussen het team en de externe hulpverlening. Ook spreekt hij/zij met leerlingen bij ingrijpende sociaalemotionele of gezinsproblemen. Het gaat hierbij onder andere om klachten over discriminatie, ongewenste intimiteiten, argressie of geweld tussen leerlingen onderling maar ook tussen leerling en docent(e). Voor meer informatie klik hier.Ouders en leerlingen kunnen de vertrouwenspersoon rechtstreeks benaderen. Op onze locatie zijn vertrouwenspersoon: de heer  J. Evers (Ev) en mevrouw  J. Akkerman (AnJ). Wanneer u in contact met hen wilt komen, kunt u hen mailen via ev@vanlodenstein.nl of anj@vanlodenstein.nl.

Faalangsttraining
Angst is een gezond mechanisme om alert te blijven. Maar bij teveel angst blokkeren we, en worden we belemmerd in onze prestaties. Voor leerlingen die last hebben van deze blokkades bieden wij handvatten aan tijdens de faalangsttraining op onze school. Deze trainingen worden verzorgd door de heer W. Bleijenberg.

Training sociale vaardigheden (sova)
Wij geloven dat leerlingen het best tot hun recht komen in hun ontwikkeling, wanneer er aandacht bestaat voor hun sociale- en emotionele ontwikkeling. Sociaal vaardig-zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op dit gebied de mogelijkheid om een sociale vaardigheidstraining te volgen. Op onze locatie neemt de heer W.J. Reijmes de sova-trainingen voor zijn rekening.

Hulp bij dyslexie

In het eerste leerjaar wordt nagegaan welke leerlingen kenmerken van dyslexie hebben. Als signalen worden opgevangen die duiden op deze kenmerken  volgen er nadere testen. Als deze de dyslexiesignalen versterken, maakt -in overleg met de ouders- de leerling een uitgebreide test. Op grond daarvan kan de leerling zo nodig in aanmerking komen voor een officiële dyslexieverklaring. Deze kinderen (én zij die met zo’n verklaring van de basisschool komen) krijgen een dyslexiepas waarop de faciliteiten staan die zij nodig hebben. Voor ernstig dyslectische leerlingen wordt aanvullende begeleiding ingezet bij de talen. Ook krijgen zij soms strategieën aangeleerd die zij kunnen inzetten om met hun problematiek om te gaan. Mevrouw A.F. Tijssen helpt leerlingen daarbij.

Orthopedagoog

Soms wordt voor de leerlingenzorg ook hulp van buiten ingeroepen. Zo zijn regelmatig op school aanwezig: de ortho-pedagoog, mevrouw F.G. Baan, en de schoolmaatschappelijk werker, mevrouw F. ten Hove-Roubos. Ook zij staan onze leerlingen (en hun ouders) met raad en daad bij.

Jeugdgezondheidszorg                   

Graag stellen we het GGD-team Jeugdgezondheidszorg van onze locatie aan u voor:

Klik hier voor de informatiebrief GGD-team Jeugdgezondheidszorg

Klik hier voor het team Jeugdgezondheidszorg