Antipestcoördinator

Om pesten tegen te gaan, zijn scholen sinds augustus 2015 wettelijk verplicht om een vast aanspreekpunt te hebben voor leerlingen en ouders. Dit vaste aanspreekpunt is de antipestcoördinator. Bij een pestgeval zorgt die ervoor dat ouders niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. De antipestcoördinator heeft globaal gezien twee taken. Allereerst is hij verantwoordelijk voor het coördineren van het antipestbeleid van de school. Ten tweede behartigt de antipestcoördinator de belangen van ouders en leerlingen als de expertise van de mentor niet voldoende blijkt te zijn.

Op het Van Lodenstein College te Kesteren ben ik sinds augustus 2016 aangesteld als antipestcoördinator. Binnen onze school ben ik vooral bezig met preventie en coördinatie rondom het thema pesten. Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders blijft altijd de mentor. Als blijkt dat een leerling, ouder(s) of mentor ondersteuning nodig heeft, kan de antipestcoördinator ingeschakeld worden. Op deze manier besteedt de school aandacht aan pestgedrag om pesten zoveel mogelijk te voorkomen.

 

mw. A.E. Soer, antipestcoördinator

e-mail: asr@vanlodenstein.nl