Extra ondersteuning

Toewijzing van extra ondersteuning

Het Van Lodenstein College biedt praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs aan. Hiervoor is een indicatie nodig. Soms kunnen leerlingen die geïndiceerd zijn toch het gewone onderwijs volgen. Zij krijgen dan ambulante begeleiding van een expertisecentrum. Voor cluster 4-leerlingen voor wie het gewone onderwijs niet haalbaar is, heeft onze school een eigen cluster 4-afdeling, namelijk de Integratieklas en Trajectklas.
Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dient de leerling te worden aangemeld bij de commissie zorgtoewijzing. Dit is een centrale commissie voor de hele school. Deze commissie besluit over het toewijzen van  ondersteuningsarrangementen voor integratieklas, trajectklas en rebound.

Integratieklas

De locatie Hoevelaken telt twee integratieklassen. Alleen leerlingen die hiervoor een arrangement (cluster-4) krijgen toegewezen via de commissie zorgtoewijzing komen hiervoor in aanmerking. In een integratieklas zitten leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning voor het volgen van het reguliere onderwijs. Een integratieklas heeft een eigen mentor met een eigen lokaal. Hier wordt het eerste uur begonnen, brengen leerlingen de etenspauze door en wordt het laatste uur geëindigd. Afhankelijk van de situatie van de leerling volgt hij of zij zoveel mogelijk lessen in een reguliere klas. Wanneer het even niet gaat, kan hij of zij zelfstandig doorwerken in de integratieklas. De vakdocenten zorgen voor de benodigde lesstof en eventuele uitleg. De mentor van de integratieklas begeleidt het zelfstandig leren. Het streven is om zoveel mogelijk te integreren in de reguliere klas. Indien nodig kunnen leerlingen hun hele schoolloopbaan gebruik maken van extra ondersteuning. We gaan er van uit dat leerlingen voor minimaal 50% in de lessen integreren. Wanneer dit niet gaat komt de trajectklas in beeld.

Trajectklas

De school wil zo veel mogelijk passend onderwijs bieden. Zo zijn voor leerlingen die veel extra ondersteuning nodig hebben trajectklassen beschikbaar. In deze klassen krijgen maximaal 8 tot 10 leerlingen les. Deze leerlingen hebben (vaak) gedragsproblemen. De mentor geeft alle vakken en ondersteunt de leerlingen. Trajectklassen zijn er in Barneveld (klas 1 en 2) en in Hoevelaken (klas 3 en 4).

Rebound

Het Van Lodenstein College beschikt over een eigen reboundvoorziening bij de locatie Barneveld. De rebound is bedoeld voor gedragsmoeilijke leerlingen uit de reguliere klassen van alle locaties. Zij kunnen tijdelijk (12 weken) naar de rebound verwezen worden. Voor die verwijzing hanteert de school een zorgvuldige procedure. De reboundklas telt maximaal 8 leerlingen. De mentor en een zorgassistent leiden het leerproces. Het programma is ook gericht op verbetering van het gedrag.

Praktijkonderwijs

In Ede biedt de vijfde locatie van het Van Lodenstein College praktijkonderwijs (PRO). Hiermee heeft het Van Lodenstein College nog meer mogelijkheden voor leerlingen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Praktijkonderwijs er is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die een meer orthopedagogisch en orthodidactisch aangepaste leeromgeving nodig hebben. Naast de algemeen vormende vakken is er veel aandacht voor de praktijkvakken. De leerlingen worden vanuit Bijbelse identiteit voorbereid om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen redden in onze samenleving.

Leerweg ondersteunend onderwijs ( lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs is onderwijs voor leerlingen met leerproblemen en/of leerachterstanden. Het basisonderwijs stelt hiervoor een onderwijskundig rapport op voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Eventueel wordt door het Van Lodenstein College een aanvullende test afgenomen. Het onderwijskundig rapport, de uitslag van de test en de leerresultaten worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Deze Commissie Leerlingen Zorg (CLZ) kan een indicatie verlenen waardoor de leerling een lwoo leerling wordt. Lwoo wordt meestal gegeven binnen de Basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, maar het kan ook incidenteel in de Kaderberoepsgerichte of de Gemengd/Theoretische (gt) leerweg aangeboden worden. Het lwoo onderwijs vindt plaats in een kleine groep (ongeveer 15 leerlingen). Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de onderwijskundige behoefte van de leerling. Het groepshandelingsplan met de onderwijsbehoeften van de leerlingen speelt bij de speciale pedagogische en didactische aanpak een grote rol. Bovendien wordt er bij de keuze van de leermiddelen en bij de becijfering rekening gehouden met het niveau van de leerling. Lwoo leerlingen doen in de meeste gevallen examen in de basisberoepsgerichte leerweg.