Zorg & leerlingbegeleiding

Op onze school voor Praktijkonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van de  leerling. We sluiten aan bij wat de leerling tot nu toe geleerd heeft en stimuleren de verdere ontwikkeling van de praktische en theoretische kennis en vaardigheden. De theorielessen worden aangeboden op drie niveaus, intensief, basis en verdiepend. Het basisniveau is het niveau van de gemiddelde praktijkonderwijs leerling. Het intensieve niveau is het niveau van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. En het verdiepende niveau is het niveau van leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Leervorderingen

De leervorderingen worden planmatig afgenomen en systematisch bijgehouden. Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport, waarop naast het cijfer voor het vak een omschrijving staat.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

In een OPP staan doelen omschreven waaraan de leerling de komende periode gaat werken. Ook staat omschreven wat de specifieke ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling is. Een OPP wordt elk half jaar besproken tijdens het trialooggesprek tussen mentor, leerling en ouders.

Arrangementleerlingen (cluster 1 t/m 4) krijgen extra doelstellingen in hun OPP. 

Leerlingbesprekingen

De leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling komen twee maal per jaar aan de orde tijdens de leerlingbesprekingen. Tijdens de leerling-besprekingen worden de eventuele hulpvragen van mentoren en vakdocenten besproken en waar nodig verdere acties ondernomen.

Zorg Advies Team (ZAT)

Het ZAT vergadert elke maand. Tijdens de ZAT-vergaderingen kunnen zorgvragen over leerlingen besproken worden. In ons ZAT zitten ortho-pedagoog, maatschappelijk werkende, jeugdarts, teammanager en zorgcoördinator. Het ZAT kan ook verwijzen naar externe instellingen. Als ouders moet u toestemming geven om uw zoon/dochter te bespreken tijdens het ZAT. U wordt geïnformeerd over de uitkomst van deze vergadering.

Extra ondersteuning

Elk jaar wordt er bekeken of de leerling op onze school extra ondersteuning nodig heeft in de vorm van ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, sociale vaardigheidstraining, enz. Soms is het mogelijk dat dit op school aangeboden wordt, het is ook mogelijk dat de leerling doorverwezen wordt naar een externe instantie.

Zorgcoördinator: mw. M.A. Wassink-Kleppe (MWK)

Vertrouwenspersoon: Lees hier meer over de vertrouwenspersoon.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ): Lees hier meer over jeugdgezondheidszorg.

Wanneer u contact wilt met één van bovenstaande personen kunt u hen mailen via de link met roostercode (tussen haakjes vermeld achter de naam).

"Eigenwijs is ook wijs"

Willemien Arends

Leerling klas E4C