Zorg & leerlingbegeleiding

Op onze school voor Praktijkonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van de  leerling. We sluiten aan bij wat de leerling tot nu toe geleerd heeft en stimuleren de verdere ontwikkeling van de praktische en theoretische kennis en vaardigheden. De theorielessen worden aangeboden op drie niveaus, intensief, basis en verdiepend. Het basisniveau is het niveau van de gemiddelde praktijkonderwijs leerling. Het intensieve niveau is het niveau van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. En het verdiepende niveau is het niveau van leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Klik op onderstaande afbeelding om ons volledige zorgaanbod te bekijken.

 

 

 

 

 


Leervorderingen

De leervorderingen worden planmatig afgenomen en systematisch bijgehouden. Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport, waarop naast het cijfer voor het vak een omschrijving staat.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

In een OPP staan doelen omschreven waaraan de leerling de komende periode gaat werken. Ook staat omschreven wat de specifieke ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling is. Een OPP wordt elk half jaar besproken tijdens het trialooggesprek tussen mentor, leerling en ouders.

Arrangementleerlingen (cluster 1 t/m 4) krijgen extra doelstellingen in hun OPP. 

Leerlingbesprekingen

De leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling komen twee maal per jaar aan de orde tijdens de leerlingbesprekingen. Tijdens de leerling-besprekingen worden de eventuele hulpvragen van mentoren en vakdocenten besproken en waar nodig verdere acties ondernomen.

Zorg Advies Team (ZAT)

Leerlingen die extra zorg of begeleiding nodig hebben kunnen worden aangemeld bij het ZAT. Dit team bestaat uit een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, zorgcoördinator en teammanager. Het ZAT adviseert de mentoren rond ondersteuningsbehoeften die nodig zijn voor de leerling in de klas. Daarnaast bespreekt het ZAT samen met de ouder(s) / verzorger(s) welke zorg er geboden moet worden bij specifieke hulpvragen. Soms is inschakeling van andere deskundigen of een doorverwijzing naar externe hulpverlening noodzakelijk.

Extra ondersteuning

Elk jaar wordt er bekeken of de leerling op onze school extra ondersteuning nodig heeft in de vorm van ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, sociale vaardigheidstraining, enz. Soms is het mogelijk dat dit op school aangeboden wordt, het is ook mogelijk dat de leerling doorverwezen wordt naar een externe instantie.

Zorgcoördinator: mw. M.A. Wassink-Kleppe (MWK)

Vertrouwenspersoon: Lees hier meer over de vertrouwenspersoon.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ): Lees hier meer over jeugdgezondheidszorg.

Wanneer u contact wilt met één van bovenstaande personen kunt u hen mailen via de link met roostercode (tussen haakjes vermeld achter de naam).

"Praktijkonderwijs, leren door doen!"

Mw. W.G.J. van den Brink

Onderwijsassistent