Zorg & leerlingbegeleiding

Op onze school voor Praktijkonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van de  leerling. We sluiten aan bij wat de leerling tot nu toe geleerd heeft en stimuleren de verdere ontwikkeling van de praktische en theoretische kennis en vaardigheden. De theorielessen worden aangeboden op drie niveaus, intensief, basis en verdiepend. Het basisniveau sluit aan bij de gemiddelde praktijkonderwijsleerling. Het intensieve niveau is gericht op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het verdiepende niveau is bedoeld voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Klik op onderstaande afbeelding om ons volledige zorgaanbod te bekijken.

 

 

 

 

 

 


Leervorderingen

De leervorderingen worden planmatig in beeld gebracht en systematisch bijgehouden. Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport, waarop naast het cijfer voor het vak een omschrijving staat.

Individueel ontwikkelingsplan

In het individueel ontwikkelingsplan (IOP) staan de doelen omschreven waaraan de leerling werkt. Ook staat omschreven wat de specifieke ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling is. Het IOP wordt elk half jaar besproken tijdens het trialooggesprek tussen mentor, leerling en (pleeg)ouder(s)/verzorger(s).

Arrangementleerlingen (cluster 1 t/m 4) krijgen extra doelstellingen in hun IOP. 

Leerlingbesprekingen

De leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling komen tweemaal per jaar aan de orde tijdens de leerlingbespreking. Tijdens de leerling-besprekingen worden de eventuele hulpvragen van mentoren en vakdocenten besproken en waar nodig verdere acties ondernomen.

Zorg Advies Team

Leerlingen die extra zorg of begeleiding nodig hebben kunnen worden aangemeld bij het Zorg Advies Team (ZAT). Dit team bestaat uit een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, zorgcoördinator en teammanager. Het ZAT adviseert de mentoren rond ondersteuningsbehoeften die nodig zijn voor de leerling in de klas. Daarnaast bespreekt het ZAT met de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) welke zorg gewenst is bij specifieke hulpvragen. Soms is inschakeling van andere deskundigen of een doorverwijzing naar externe hulpverlening noodzakelijk.

Extra ondersteuning

Elk jaar wordt er bekeken of de leerling op onze school extra ondersteuning nodig heeft in de vorm van ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, sociale vaardigheidstraining, enz. Soms is het mogelijk dat dit op school aangeboden wordt, het is ook mogelijk dat de leerling doorverwezen wordt naar een externe instantie.

Zorgcoördinator: mw. M.A. Wassink-Kleppe (MWK)

Vertrouwenspersoon: Lees hier meer over de vertrouwenspersoon.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ): Lees hier meer over jeugdgezondheidszorg.

Wanneer u contact wilt met één van bovenstaande personen kunt u hen mailen via de link met roostercode (tussen haakjes vermeld achter de naam).

"Niet het vele is goed,    het goede is veel"

R. Floor

Coördinator stage