Vormen van stage

We onderscheiden vier stagevormen:

1 Interne stage. Een interne stage is een stage die in de school plaatsvindt. Het gaat daarbij om het aanleren van vaardigheden door het systematisch verrichten van bepaalde handelingen in een echte (maar nog vertrouwde) omgeving. De leerlingen moeten die vaardigheden leren die nodig zijn om in een externe stage te kunnen functioneren. Het betreft onder meer het leren omgaan met minder structuur, zelfbewuster leren omgaan met leersituaties buiten de veilige klas en oefening in sociale vaardigheden (bedrijfsmatige houding). Vanwege de kleinschaligheid van onze school zijn er beperkte mogelijkheden voor interne stage.

2 Maatschappelijke stage en stage-voorbereiding. De school heeft een verplichting om de leerlingen minimaal 30 uur maatschappelijke stage te laten volgen. Op deze manier leren de leerlingen hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. De school is verantwoordelijk voor de maatschappelijke stage van haar leerlingen. Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. De maatschappelijke stage wordt gedaan in de periode van stage-voorbereiding. Binnen het kader van stage-voorbereiding worden er deze periode ook verschillende bedrijfsbezoeken afgelegd. De leerlingen van de stage-voorbereidingsgroep hebben een map waarin ze korte verslagen maken van de bedrijfsbezoeken en maatschappelijke stages. Aan het einde van de stage-voorbereidingsperiode worden de leerlingen getest. De uitslag van deze stage-assessment en de ervaringen vanuit de maatschappelijke stage bieden een goede basis om met de oriënterende stage te beginnen.

3 Beroepsvoorbereidende stage. Een beroepsvoorbereidende stage is een externe stage voor leerlingen die een keuze gemaakt hebben voor een bepaald type werkplek. De stageplaats zal zoveel mogelijk overeen moeten komen met de uiteindelijke werkplek. De leerlingen maken intensief kennis met de beroepspraktijk. Onder begeleiding komen ze in aanraking met de belangrijkste aspecten van het toekomstige werk. Het gaat daarbij zowel om beroeps-specifieke werkzaamheden en technieken als om het werken in een arbeidsorganisatie en de daarbij vereiste beroepshoudingen.

4 Plaatsingsstage. Een plaatsingsstage is een stage in een bedrijf waarbij het de bedoeling is dat de stage moet leiden tot een dienstverband. Het is de laatste stageplaats van de leerling. Doel is de leerling in te laten groeien in de werkplek, zodat de kans groot wordt dat de leerling na afloop van de stage aangenomen wordt. Tijdens deze stage wordt er gewerkt aan de specifieke eisen die de werkplek stelt. Kenmerkend voor de toeleiding tot de arbeidsmarkt is dan ook dat er sprake is van een vloeiende overgang van school naar arbeidssituatie waarbij de diverse vormen van stage een essentiële rol spelen.

"Niet het vele is goed,    het goede is veel"

R. Floor

Coördinator stage