Drie fasen

In de eerste fase (basisfase) krijgen de leerlingen een brede oriëntatie op een onderwijsaanbod dat zich richt op algemene, praktische, sociale en communicatieve vaardigheden. Daarbij is aandacht voor de persoonlijke loopbaanoriëntatie en -begeleiding van de individuele leerling en de mogelijkheid tot een interne stage met een onderzoek naar de stage-geschiktheid van de leerling.

De tweede fase (oriëntatiefase) het midden van de schoolloopbaan, biedt een verdere oriëntatie op de persoonlijke interesses en capaciteiten en op de eigen inzet van de leerling. In deze fase wordt gestart met een externe stage.

De derde fase (uitstroomfase) leidt de leerlingen toe naar een plaats op de arbeidsmarkt. De leerlingen hebben een beroepsgerichte stage van twee of soms meer dagen. De stages vinden over het algemeen plaats in het vakgebied waar de belangstelling naar uitgaat en waar de mogelijkheden van de leerlingen liggen. In feite is er tevens sprake van een vierde fase: de naschoolse begeleiding. Deze fase, die geen deel meer uitmaakt van de schoolloopbaan van de leerlingen, heeft als doel de  oud-leerling te ondersteunen op de werkplek en de werkgever te adviseren over de verdere loopbaanontwikkeling van de leerling in het bedrijf.

"Niet het vele is goed,    het goede is veel"

R. Floor

Coördinator stage