Drie fasen

Op onze school voor Praktijkonderwijs doorlopen de leerlingen de volgende drie fasen:

Basisfase

De leerlingen krijgen een brede oriëntatie op een onderwijsaanbod dat zich richt op algemene, praktische, sociale en communicatieve vaardigheden. Daarbij is aandacht voor de persoonlijke loopbaanoriëntatie en -begeleiding van de individuele leerling. Ter voorbereiding op de externe stage lopen de leerlingen maatschappelijke stage en wordt er een stageassessment afgenomen.

Oriëntatiefase

In deze fase staat de sectorkeuze van de leerlingen centraal. Externe stages bieden een verdere oriëntatie op de persoonlijke interesse en mogelijkheden. Het onderwijs wordt steeds meer afgestemd op de gekozen uitstroomrichting. De leerling draagt meer verantwoordelijkheid voor de voortgang van het leerproces, waarbij het nemen van eigen initiatieven gestimuleerd wordt.

Uitstroomfase

Deze laatste fase leidt de leerlingen toe naar een plaats op de arbeidsmarkt. De leerlingen lopen twee tot vier dagen stage binnen de gekozen uitstroomrichting. Veel leerlingen volgen daarnaast een Entree-opleiding, Branchegerichte cursus of werken aan certificering op hun gekozen vakgebied.

In feite is er tevens sprake van een vierde fase: de naschoolse begeleiding. Deze fase, die geen deel meer uitmaakt van de schoolloopbaan, heeft als doel de oud-leerling te ondersteunen op de werkplek en de werkgever te adviseren over de verdere loopbaanontwikkeling van de leerling binnen het bedrijf.

"Praktijkonderwijs, leren door doen!"

Mw. W.G.J. Dorrestijn-van den Brink

Onderwijsassistent