Doel van stage

Door middel van stage kunnen onze leerlingen (werk)ervaring opdoen, die ze nodig hebben voor hun eigen persoonlijkheid en voor het in de toekomst verkrijgen van werk. De school onderscheidt drie doelen:

1 De groei van de persoonlijkheid van de leerling. Door middel van stage kan de leerling ervaren wat hij/zij kan. De eigenwaarde kan door de stage worden versterkt, het nemen van initiatieven bevorderd, zelfvertrouwen gekweekt.

2 Het opdoen van maatschappelijke ervaring. De leerling ervaart wat ‘echt werken’ is. De op school geleerde vaardigheden kunnen toegepast worden in de praktijk. Daarnaast ervaart de leerling ook welke eisen er gesteld (kunnen) worden aan een werknemer. Hier gaat het om arbeidsrelaties als: de omgang met collega’s, de opstelling ten opzichte van een meerdere, aanvaarden van opdrachten, het omgaan met gemaakte fouten e.d.

3 Het verder uitbouwen van arbeidservaring met het oog op een blijvende arbeidsplaats. Hoewel dit wellicht de opzet van de stage te boven gaat, proberen we door middel van de stage een blijvende arbeidsplaats voor de leerling te zoeken. We vinden dit van groot belang, gezien de situatie op de arbeidsmarkt en gezien de beperkte mogelijkheden die onze leerlingen hebben. De volgorde van de doelen is niet willekeurig. In de tijd proberen we te werken van het eerste naar het derde doel. Dit wil niet zeggen, dat eerdere doelen niet meer meespelen bij het realiseren van de latere doelen. Een leerling die geruime tijd stage heeft gelopen, heeft de gelegenheid gekregen om zich geleidelijk aan in te werken in zijn maatschappelijke situatie, die het volwassen worden en het schoolverlaten met zich meebrengen.

"Het mooiste compliment dat je iemand kan geven is aandacht"

M.A. Wassink-Kleppe

Zorgcoördinator