Zorgklassen

Een groot deel van de kinderen met gedrags- en/of psychiatrische problemen kan terecht in de integratieklassen of in de trajectklassen.

Integratieklas
Leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kunnen extra ondersteuning krijgen in de integratieklas (i-klas). Op de locatie Barneveld zijn twee i-klasmentoren met elk hun eigen lokaal. Afhankelijk van de situatie van de leerling volgt hij/zij zoveel mogelijk lessen in de reguliere klas. Het minimumaantal lessen dat gevolgd wordt in de eigen klas is 50%. De i-klas biedt een time-outmogelijkheid wanneer het even niet gaat. In de i-klas wordt er gewerkt met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) aan de hand waarvan aan doelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied wordt gewerkt. Elke leerling heeft zijn/haar eigen OPP, waarin de bevorderende en belemmerende factoren voor de ontwikkeling van de leerling, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, de doelen en de aanpak hiervan staan uitgewerkt. Het streven van begeleiding door de i-klasmentoren is uiteindelijk volledige integratie in de reguliere klas, maar dat is zeker geen verplichting.

Trajectklas
Leerlingen met intensieve specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kunnen extra ondersteuning krijgen in de trajectklas. Dit is vergelijkbaar met cluster IV-onderwijs. De leerlingen krijgen les in een groep van maximaal 10 leerlingen. Ze hebben één mentor, die de hele week het onderwijs verzorgd of de leerlingen begeleidt als ze naar een vakdocent gaan voor lessen als Techniek, Beeldende vorming, Praktische Profielen Oriëntatie (PPO) en Bewegingsonderwijs. De leerlingen werken afwisselend klassikaal of zelfstandig op hun eigen niveau aan de leerstof. Evenals bij de i-klas wordt er in de t-klas aan didactische en sociaal-emotionele doelen gewerkt aan de hand van een OPP. Indien mogelijk kunnen leerlingen vanaf klas 2 integreren in de reguliere lessen. De mogelijkheid is aanwezig om leerlingen langer te laten doen over het onderwijsprogramma. De leerlingen hebben elke dag dezelfde lestijden; op woensdag hebben ze vanaf 12.15 uur vrij.

[Deze video is bedoeld voor nieuwe leerlingen van de trajectklas. Twee huidige leerlingen laten zien hoe ze arriveren op school en via een eigen ingang hun weg vinden naar hun klas.]

Onderwijszorgklas (OZK)
Een bijzondere trajectklas is de OnderwijsZorgKlas (OZK), waarin een kleine groep leerlingen (maximaal 8) een maattraject aangeboden krijgt. Stage buiten de school is hier bijna altijd een onderdeel van. De focus ligt bij deze leerlingen niet bij het behalen van een diploma, maar de begeleiding richting werk en/of entree-opleiding binnen het MBO.