Leerlingbegeleiding

De mentor

Goede leerlingbegeleiding is belangrijk voor het leerproces. We hebben daarom een stevig mentoraatsprogramma, met aandacht voor studievaardigheden, sociale vaardigheden, toerusting en vorming en oriëntatie op studie en beroep.
De mentor is de belangrijkste schakel tussen school, leerlingen en ouders. De mentor is het vaste aanspreekpunt op school voor alle partijen en geeft informatie over alles wat van belang kan zijn voor goed onderwijs aan de leerlingen van zijn/haar mentorklas. De mentor bewaakt de prestaties en het welzijn van zijn mentorleerlingen . De mentor zoekt voor zijn leerlingen, waar nodig, begeleiding bij andere functionarissen binnen de school.
Heeft een kind vragen, maakt een ouder zich zorgen of lopen zaken in de klas niet naar wens, dan is de mentor als eerste aan zet. Het mentoraat vormt het hart van de ondersteuningsstructuur van de school. Mentoren volgen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en organiseren, indien nodig, ondersteuning.
Bij de indeling van de mentoren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de affiniteit van een mentor met een bepaald niveau en een bepaald leerjaar. De voorkeur gaat uit naar een groep waaraan de mentor meerdere uren les geeft.

Vakdocent

De vakdocent houdt het gedrag, de werkhouding en de resultaten van de leerling bij zijn vak goed in de gaten. Hij is de vraagbaak voor leerlingen die iets niet begrijpen en geeft individuele hulp als dat nodig is. Hij bespreekt zijn beeld van de leerling in het team. Ook adviseert hij leerlingen die zijn vak willen kiezen in de bovenbouw.

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)

We spannen ons in om elke leerling te begeleiden naar een opleiding of beroep waarin hij zijn talenten het meest kan ontplooien. In de onderbouw helpt een loopbaanbegeleider (dat is de mentor) onze leerlingen bij het kiezen van een sector in het vmbo of een profiel in de Tweede Fase. In de bovenbouw zijn decanen aanwezig met veel kennis van het beroepsleven. Zij begeleiden de leerlingen bij de keuze van een vervolgopleiding.

Werken aan verschillen

Op onze school is er extra aandacht voor taal, rekenen en Engels. Jaarlijks wordt er met behulp van Cito-toetsen (CVVO) gemeten of de leerlingen voldoen aan de gestelde eisen. Als er sprake is van een achterstand wordt er van de leerlingen een extra inspanning verwacht. Tijdens onze ‘werken-aan-verschillen-uren’ of binnen het mentoraat worden zij door vakdocenten of door de mentor hierbij verder begeleid.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkinstituut Studiekring is verbonden aan het Van Lodenstein College te Amersfoort. Studiekring biedt studiebegeleiding aan in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles en studiementoraat. De huiswerkbegeleiding wordt van maandag tot en met donderdag van 15.15 tot 18.15 uur gegeven in ons eigen schoolgebouw. Kijk voor meer informatie op www.studiekring.nl 

Het Zorg Advies Team (ZAT)

Het ZAT is bedoeld voor leerlingen met een bijzondere zorgvraag. Het ZAT adviseert en biedt eventueel kortdurende begeleiding. Bij complexe problematiek wordt een leerling doorverwezen naar externe hulpverlening. Deelnemers aan het ZAT zijn de zorgcoördinator, leerlingbegeleiders (counselors), orthopedagoge en een schoolmaatschappelijk werker. Ook de mentor wordt uitgenodigd. Vier keer per jaar komt het ZAT in breder verband samen. Externe zorgdragers zoals de leerplichtambtenaar, schoolverpleegkundige en iemand uit het wijkteam zijn hierbij aanwezig. Bij een ZAT-aanmelding  neemt de mentor contact op met leerling en ouders. Na het tekenen van de instemmingsverklaring neemt het ZAT de casus in behandeling.

Counselors

Een leerling met problemen kan zijn of haar problemen bespreken met een counselor. Heel soms komt het voor dat een leerling (of zijn ouders) zelf contact op met de counselor, maar bijna altijd wordt een leerling eerst bij het ZAT (= het Zorg Advies Team) aangemeld door de mentor en de teammanager. Het ZAT beoordeelt of de leerling begeleid gaat worden door de counselor, de orthopedagoog of de schoolmaatschappelijk werkster. Ook kan het nodig zijn dat de leerling naar een externe hulpverlener gaat. In dat geval valt de begeleiding niet meer onder de verantwoordelijkheid van de school. De counselor is iemand die ook les geeft op onze school. Meestal voert hij ongeveer vijf gesprekken met de leerling.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is lid van het ZAT en is vaak de brug tussen het team en de externe hulpverlening. Ook spreekt hij met leerlingen bij ingrijpende sociaalemotionele of gezinsproblemen. Ouders en leerlingen kunnen hem direct benaderen. De vertrouwenspersonen van onze locatie zijn mevrouw J.L. Koelewijn – Mulder (mdr@vanlodenstein.nl ) en de heer M. Chr. Kroon (kro@vanlodenstein.nl).

Faalangsttraining

Angst is een gezond mechanisme zodat we alert blijven. Maar bij teveel angst blokkeren we, en worden we belemmerd in onze prestaties. Voor leerlingen die last hebben van deze blokkades bieden wij handvatten aan tijdens de faalangsttraining op onze school.

Training sociale vaardigheden

Wij geloven dat leerlingen het best tot hun recht komen in hun ontwikkeling, wanneer er aandacht bestaat voor hun sociale- en emotionele ontwikkeling. Sociaal vaardig-zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op dit gebied de mogelijkheid om een sociale vaardigheidstraining te volgen op onze school.

Hulp bij dyslexie

In het eerste leerjaar wordt nagegaan welke leerlingen kenmerken van dyslexie hebben. Als signalen worden opgevangen die duiden op kenmerken van dyslexie, volgen er nadere testen. Als die testen de signalen versterken, laten we in overleg met de ouders het kind een uitgebreide test doen, waardoor de leerling in aanmerking kan komen voor een officiële dyslexieverklaring. Deze leerlingen (en leerlingen die met zo’n verklaring van de basisschool komen) krijgen een dyslexiepas waarop de faciliteiten staan die zij nodig hebben. Voor ernstig dyslectische leerlingen wordt aanvullend begeleiding ingezet bij de talen of m.b.t. strategieën die een leerling kan inzetten om met zijn/haar problematiek om te gaan.