Extra ondersteuning

Toewijzing van extra ondersteuning

Het Van Lodenstein College biedt praktijkonderwijs (PrO) en leerwegondersteuning (lwoo) binnen het reguliere onderwijs aan. Hiervoor is een indicatie nodig. Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dient de leerling te worden aangemeld bij de commissie zorgtoewijzing. Dit is een centrale commissie voor de hele school. Deze commissie besluit over het toewijzen van ondersteuningsarrangementen, zoals de integratieklas, de trajectklas, de onderwijszorgklas, lwoo en PrO.

Integratieklas

De locatie Amersfoort telt twee integratieklassen. Alleen leerlingen die hiervoor een arrangement (cluster-4) krijgen toegewezen via de commissie zorgtoewijzing komen hiervoor in aanmerking. In een integratieklas zitten leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning voor het volgen van het reguliere onderwijs. Een integratieklas heeft een eigen mentor met een eigen lokaal. Hier wordt het eerste uur begonnen, brengen leerlingen de etenspauze door en wordt het laatste uur geëindigd. Afhankelijk van de situatie van de leerling volgt hij of zij zoveel mogelijk lessen in een reguliere klas. Wanneer het even niet gaat, kan hij zelfstandig doorwerken in de integratieklas. De vakdocenten zorgen voor de benodigde lesstof en eventuele uitleg. De mentor van de integratieklas begeleidt het zelfstandig leren. Het streven is om de leerling zoveel mogelijk te integreren in de reguliere klas. Indien nodig kunnen leerlingen hun hele schoolloopbaan gebruik maken van deze extra ondersteuning. We gaan ervan uit dat leerlingen voor minimaal vijftig procent in de reguliere lessen integreren. Wanneer dit niet gaat, komt de trajectklas in beeld.

Trajectklas

De school wil zo veel mogelijk passend onderwijs bieden. Zo zijn voor leerlingen die veel extra ondersteuning nodig hebben, trajectklassen beschikbaar. De locaties Barneveld en Hoevelaken hebben trajectklassen. Leerlingen in een trajectklas hebben door de commissie zorgtoewijzing een arrangement trajectklas toegewezen gekregen (zwaardere cluster-4 ondersteuning dan in een integratieklas). In een trajectklas bieden we een soort Voortgezet Speciaal Onderwijs aan. De leerlingen krijgen, zeker in het begin, alle vakken in dezelfde klas. Ze hebben één docent (tevens mentor) in één vast lokaal. Veiligheid en het geven van de nodige ondersteuning staan in deze klassen centraal. We proberen hier elke leerling ‘onderwijs op maat’ te geven. Als het goed gaat met een leerling kan hij / zij voorzichtig integreren in de reguliere lessen. In de bovenbouw (vmbo) is dat voor de beroepsgerichte vakken vrijwel altijd het geval.
Vragen over de trajectklas en/of de integratieklas kunt u stellen aan C. van den Bosch, coördinator zorg, telefoon (085) 483 82 38, e-mail: bsc@vanlodenstein.nl.

Onderwijszorgklas

Het Van Lodenstein College beschikt over een onderwijszorgklas (ozk) op de locatie Barneveld. De ozk is bedoeld voor gedragsmoeilijke leerlingen uit de reguliere klassen van alle locaties. Zij kunnen tijdelijk (twaalf weken) naar de ozk verwezen worden. Voor die verwijzing hanteert de school een zorgvuldige procedure. De onderwijszorgklas telt maximaal zes leerlingen. De mentor en een zorgassistent leiden het leerproces. Het programma is ook gericht op verbetering van het gedrag.

Leerweg ondersteunend onderwijs ( lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs is onderwijs voor leerlingen met leerproblemen en/of leerachterstanden. Het basisonderwijs stelt hiervoor een onderwijskundig rapport op voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Eventueel wordt door het Van Lodenstein College een aanvullende test afgenomen. Het onderwijskundig rapport, de uitslag van de test en de leerresultaten worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Deze Commissie Leerlingen Zorg (CLZ) kan een indicatie verlenen waardoor de leerling een lwoo-leerling wordt. Lwoo wordt meestal gegeven binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, in een kleine groep (ongeveer vijftien leerlingen), maar het kan ook incidenteel in de kaderberoepsgerichte of de gemengd/theoretische leerweg aangeboden worden. Het onderwijsaanbod en de speciale pedagogische en didactische aanpak worden afgestemd op de onderwijskundige behoefte van de leerling. Bovendien wordt er bij de keuze van de leermiddelen en bij de becijfering rekening gehouden met het niveau van de leerling. Lwoo-leerlingen doen in de meeste gevallen examen in de basisberoepsgerichte leerweg.

Praktijkonderwijs

De beoordelingscommissie die een aanwijzing kan verlenen voor lwoo kan ook een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor Praktijkonderwijs (PrO). PrO is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Het is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. PrO duurt vier tot zes jaar. Het leren doen de leerlingen vooral in de praktijk. Als ze het PrO hebben doorlopen, ontvangen ze het getuigschrift Praktijkonderwijs, aangevuld met een mbo-niveau 1 opleiding en/of een branchecertificaat. PrO wordt alleen in Ede aangeboden.