Basisondersteuning

De mentor

Goede leerlingbegeleiding is belangrijk voor het leerproces. We hebben daarom een stevig mentoraatsprogramma, met aandacht voor studievaardigheden, sociale vaardigheden, toerusting en vorming en oriëntatie op studie en beroep.
De mentor is de belangrijkste schakel tussen school, leerlingen en ouders. De mentor is het vaste aanspreekpunt op school voor alle partijen en geeft informatie over alles wat van belang kan zijn voor goed onderwijs aan de leerlingen van zijn mentorklas. De mentor bewaakt de prestaties en het welzijn van zijn mentorleerlingen. Hij zoekt voor zijn leerlingen, waar nodig, begeleiding bij collega’s binnen de school.
Heeft een kind vragen, maakt een ouder zich zorgen of lopen zaken in de klas niet naar wens, dan is de mentor als eerste aan zet. Het mentoraat vormt het hart van de ondersteuningsstructuur van de school.
Bij de indeling van de mentoren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de affiniteit van een mentor met een bepaald niveau en een bepaald leerjaar. De voorkeur gaat uit naar een groep waaraan de mentor meerdere uren les geeft.

Vakdocent

De vakdocent houdt het gedrag, de werkhouding en de resultaten van de leerling bij zijn vak goed in de gaten. Hij is de vraagbaak voor leerlingen die iets niet begrijpen en geeft individuele hulp als dat nodig is. Hij bespreekt zijn beeld van de leerling in het team. Ook adviseert hij leerlingen die zijn vak willen kiezen in de bovenbouw.

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)

We spannen ons in om elke leerling te begeleiden naar een opleiding of beroep waarin hij zijn talenten het meest kan ontplooien. Op onze school helpt de mentor onder leiding van de decanen onze leerlingen bij het kiezen van een profiel. Onze decanen hebben veel kennis van het beroepsleven en vervolgopleidingen.

Werken aan verschillen

Op onze school is er extra aandacht voor Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Jaarlijks wordt er met behulp van Cito-toetsen (CVVO) gemeten of de leerlingen voldoen aan de gestelde eisen. Als er sprake is van een achterstand wordt er van de leerlingen een extra inspanning verwacht. Tijdens de lessen en binnen het mentoraat wordt hieraan gewerkt.

Kopklassen

Op onze school werken we, als het leerlingenaantal dat toelaat, met kopklassen. Dit zijn klassen waar voornamelijk leerlingen in zitten waarvan de basisschool twijfelt aan welke opleiding het beste bij het kind past. De leerlingen worden dan geplaatst op het laagste niveau, maar krijgen les op het hoogste niveau. De leerlingen kunnen zo laten zien of dit hogere niveau haalbaar is. Door extra begeleiding tijdens een tweede mentoruur en tijdens de vaklessen, proberen we deze leerlingen extra te ondersteunen. Het leerlingaantal van de kopklassen wordt laag gehouden om zo de extra ondersteuning makkelijker te realiseren.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkinstituut Studiekring is sinds 2011 verbonden aan het Van Lodenstein College in Amersfoort. Studiekring biedt ondersteuning aan in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles of studiecoaching. Huiswerkbegeleiding is geschikt wanneer je hulp nodig hebt bij het leren, maken en organiseren van je schoolwerk en wordt gegeven van maandag tot en met donderdag van 14.30 tot 18.00 uur in ons eigen schoolgebouw. Heb je moeite met één of meer schoolvakken, start dan met bijles zodat je (weer) voldoendes gaat halen! Wil je weten hoe je slim leert en beter plant? Dan is Studiecoaching iets voor jou. Onze coaches weten precies hoe ze jou met je leerwerk kunnen helpen. Je kunt op elk gewenst tijdstip in het jaar instromen bij Studiekring wanneer je extra ondersteuning nodig hebt.
Voor meer informatie bekijk onze vestiging of neem contact op met vestigingscoördinator Ard Tamminga op 06-53858789.

Klaar voor de start

De training ‘Klaar voor de Start’ wordt in samenwerking met Rehoboth Onderwijs en Zorg gegeven in de laatste week van de zomervakantie.
De tweedaagse training is bedoeld voor aankomende brugklassers die erg tegen de nieuwe school op zien, bijvoorbeeld vanwege pestgedrag in het verleden. Het doel is het vergroten van de sociale weerbaarheid, zodat leerlingen met plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school gaan. Tijdens de training wordt omder an-dere aandacht besteed aan sociale vaardigheden, (lichaams)houding en assertiviteit. Deze training draagt bij aan een goede start op het Van Lodenstein College.

Het Zorg Advies Team (ZAT)

Het ZAT is bedoeld voor leerlingen met een bijzondere zorgvraag. Het ZAT adviseert en biedt eventueel kortdurende begeleiding. Bij complexe problematiek wordt een leerling doorverwezen naar externe hulpverlening. Deelnemers aan het ZAT zijn de zorgcoördinator, leerlingbegeleiders (counselors), orthopedagoge en een schoolmaatschappelijk werker. Ook de mentor wordt uitgenodigd om bij de vergaderingen van het ZAT aanwezig te zijn. Vier keer per jaar komt het ZAT in breder verband samen. Externe zorgdragers zoals de leerplichtambtenaar, schoolverpleegkundige en iemand uit het wijkteam zijn hierbij aanwezig. Bij een ZAT-aanmelding neemt de mentor contact op met leerling en ouders. Na het tekenen van de instemmingsverklaring neemt het ZAT de casus in behandeling.

Counselors

Een leerling met problemen kan zijn problemen bespreken met een counselor. Heel soms komt het voor dat een leerling (of zijn ouders) zelf contact opneemt met de counselor, maar bijna altijd wordt een leerling eerst bij het ZAT (Zorg Advies Team) aangemeld door de mentor en de teammanager. Het ZAT beoordeelt of de leerling begeleid gaat worden door de counselor, de orthopedagoog of de schoolmaatschappelijk werkster. Ook kan het nodig zijn dat de leerling naar een externe hulpverlener gaat. In dat geval valt de begeleiding niet meer onder de verantwoordelijkheid van de school. De counselor is iemand die ook lesgeeft op onze school. Meestal voert hij ongeveer vijf gesprekken met de leerling.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is lid van het ZAT en is vaak de brug tussen het team en de externe hulpverlening. Ook spreekt hij met leerlingen bij ingrijpende sociaal-emotionele problemen of gezinsproblemen. Ouders en leerlingen kunnen hem direct benaderen.

Faalangsttraining

Angst is een gezond mechanisme zodat we alert blijven. Maar bij teveel angst blokkeren we en worden we belemmerd in onze prestaties. Voor leerlingen die last hebben van deze blokkades bieden wij handvatten aan tijdens de faalangsttraining op onze school.

Sociale vaardigheidstraining

Leerlingen komen het meest tot hun recht in hun ontwikkeling als er aandacht bestaat voor hun sociale en emotionele ontwikkeling. Sociaal vaardig zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op dit gebied de mogelijkheid om een sociale vaardigheidstraining te volgen op onze school.

Hulp bij dyslexie

In het eerste leerjaar wordt nagegaan welke leerlingen kenmerken van dyslexie hebben. Als signalen worden opgevangen die duiden op kenmerken van dyslexie volgen er nadere testen. Als die testen de signalen versterken, laten we in overleg met de ouders het kind een uitgebreide test doen, waardoor de leerling in aanmerking kan komen voor een officiële dyslexieverklaring. Deze leerlingen (en leerlingen die met zo’n verklaring van de basisschool komen) krijgen een dyslexiepas waarop de faciliteiten staan die zij nodig hebben. Voor ernstig dyslectische leerlingen wordt aanvullend begeleiding ingezet bij de talen. Ook helpen we de leerling bij het vinden van een aanpak om met zijn/haar problematiek om te gaan.

Planningscoach

Het komt voor dat een leerling door de veelheid van opdrachten, huiswerk of an-dere omstandigheden, het overzicht kwijtraakt. Het gevolg kan zijn: demotivatie en dalende cijfers. Gedurende een korte periode van een aantal weken kan de leerling dan terecht bij de planningscoach van Studiekring die een duidelijke structuur geeft bij het voorbereiden van repetities of toetsen en het leren van huiswerk. Veel leerlingen hebben hier al baat bij gehad.

Veiligheid

Een sociaal veilige school vinden we erg belangrijk. Op elke locatie van onze school is een coördinator sociale veiligheid actief. Onze leerlingen ervaren de school als erg veilig. Op dit punt scoorden we in januari 2016 gemiddeld ruim een 9,5. Als er toch een incident is dat te maken heeft met pesten of veiligheid, kan de leerling direct contact zoeken met de mentor.