Advies voortgezet onderwijs 2020

Wegwijzer bij het geven van een schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Doel van de wegwijzer
Ouders en leerlingen van groep 8 kiezen een school voor voortgezet onderwijs. Deze wegwijzer wil groepsleerkrachten van de basisschool helpen bij een mogelijke keuze voor het Van Lodenstein College.

Waarom een wegwijzer?
Basisscholen geven goede adviezen. Zij hebben de leerlingen vaak acht jaar achter elkaar begeleid en kennen de mogelijkheden van hun leerlingen. Toch zijn er een paar goede redenen om deze wegwijzer te volgen:

 1. het voortgezet onderwijs verandert en voor de basisschool is dat niet altijd zichtbaar. Wat betekenen die veranderingen voor het advies van de basisschool?
 2. het basisonderwijs verandert; er komen jonge leerkrachten bij die voor het eerst gaan adviseren.
 3. basisscholen werken soms wat anders dan vroeger en dat kan effecten hebben op het advies naar het voortgezet onderwijs.

Hoe kiezen ouders een school voor voortgezet onderwijs?
Ouders kiezen een school voor voortgezet onderwijs. Zij doen dat op basis van allerlei overwegingen:

Het Van Lodenstein College is een school die gekozen wordt om:

Adviseer ouders voor het Van Lodenstein College  te kiezen
als zij van harte achter de identiteit van deze school staan.

Kunnen alle leerlingen op het VLC geplaatst worden?
Ja, in grote lijnen wel. Er zijn uitzonderingen: bijvoorbeeld leerlingen met ernstige lichamelijke klachten, leerlingen met complexe meervoudige problematiek. Deze leerlingen gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Vaak zijn deze leerlingen niet in het reguliere basisonderwijs geplaatst.

Leerlingen met (ernstige) leer- of gedragsproblemen kunnen wel worden aangemeld. Onze commissie zorgtoewijzing gaat na of wij de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft. Het VLC kan wel een leerling afwijzen als alle zorgklassen vol zijn. Er is sprake van een beperkt aantal leerlingen per klas om voldoende aandacht per kind te kunnen blijven bieden.

 Alle leerlingen kunnen op het Van Lodenstein College geplaatst worden,
er zijn uitzonderingen.

Kan ik met iemand van de school praten over een van mijn leerlingen? Er hoort bij deze leerling een speciaal verhaal.
In een aantal gevallen is de advisering voor de basisschool erg moeilijk omdat het over een leerling gaat met een bijzonder verhaal. Het kan dan goed zijn eerst te overleggen met de school voor voortgezet onderwijs. In dat geval kan een leerkracht altijd contact zoeken met de verantwoordelijke leidinggevende. Voor leerlingen die aangemeld worden voor het praktijkonderwijs, is een oriënterend gesprek met ouders en kind vrijwel altijd gewenst.

 Vooroverleg over de advisering kan altijd.
U kunt contact opnemen met één van de volgende personen:

Locatie Amersfoort, P.J. Kleinjan (teammanager a.i.), 085 483 80 06 of kp@vanlodenstein.nl.
Locatie Barneveld, G. Hoogstraten (teammanager), 085 483 80 07 of hng@vanlodenstein.nl.
Locatie Ede, B. Bakker (teammanager), 085 483 80 08 of bkb@vanlodenstein.nl.
Locatie Kesteren, L. Soeters (teammanager), 085 483 80 10 of stl@vanlodenstein.nl.
C. van den Bosch (coördinator leerlingenzorg), 085 483 8009 of bsc@vanlodenstein.nl

Welke schoolsoorten kent het Van Lodenstein College en welke soorten leerlingen horen daarbij?
Deze vraag is de kernvraag bij de advisering. Advisering voor het voortgezet onderwijs is gebaseerd op:

 1. leerlingkenmerken
 2. de prestaties van de leerling
 3. de eisen die een specifieke schoolsoort stelt

Het Van Lodenstein College heeft alle soorten van voortgezet onderwijs. Ze worden hierna genoemd in een tabel, samen met de bijbehorende leerlingkenmerken.

Welke factoren doen ertoe als het gaat over het schooladvies?
Bij het geven van een schooladvies kan in grote lijnen worden uitgegaan van de volgende factoren:

  In onderstaande tabellen is uiteengezet welke leerlingkenmerken bij welke schoolsoort horen.

Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die vooral leren door te doen. Dit betreft leerlingen waarvan niet verwacht wordt dat ze in staat zijn een vmbo-diploma te halen. Plaatsing is alleen mogelijk na een indicatiestelling. De formele eisen voor plaatsing zijn:

 1. leerachterstanden op tenminste twee van de vier domeinen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en / of wiskunde
 2. een IQ tussen de 55 en 75-80
 3. sociaal-emotionele problematiek

Lwoo
Voor sommige leerlingen binnen het vmbo is extra ondersteuning noodzakelijk. Dat kan binnen het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Plaatsing in het lwoo is alleen mogelijk na een indicatiestelling. De formele eisen voor plaatsing zijn:

 1.  tenminste twee leerachterstanden op de domeinen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en / of rekenen/wiskunde
 2.  een IQ tussen de 75 en 90
 3.  (eventueel) sociaal-emotionele problematiek in combinatie met IQ > 91

Handboek aanmeldingsprocedure LWOO-PrO  

Kan een advies voor meerdere schoolsoorten worden gegeven?
In een aantal gevallen zit een leerling op de grens van twee schoolsoorten. Kun je dan voor beide schoolsoorten adviseren? Bijvoorbeeld voor havo én vwo? Of voor theoretische leerweg én havo (etc.)?

Je kunt inderdaad een dubbel advies geven. De school heeft dakpanklassen. Dit zijn klassen waarin leerlingen van twee aansluitende niveaus bij elkaar in een klas zitten. Leerlingen met een dubbel advies worden daarin geplaatst.

Geef zo mogelijk een advies voor één schoolsoort.

Hoe weet ik als groepsleerkracht of ik een goed advies gegeven heb?
Natuurlijk wil je als groepsleerkracht weten of je goede adviezen hebt gegeven. Om die reden krijg je na twee jaar van het VLC een rapportage. In die rapportage kun je zien met welk onderwijzersadvies een leerling binnen is gekomen en op welk niveau deze leerling twee jaar later onderwijs volgt. Dan is het overigens nog niet eenvoudig om te zeggen hoe stijging of daling van niveau gekomen is. Als een leerling van niveau daalt, kan dat bijvoorbeeld ook komen door privéproblemen. Er kan ook iets met het gedrag van de klas zijn. Om te weten te komen of dat zo is, voegen we een vergelijking bij met de complete groep leerlingen die twee jaar geleden begon.

 Om te weten of het onderwijzersadvies goed is gegeven,
krijg je na twee jaar een terugrapportage vanuit het VLC.