Ouderpanel

Het ouderpanel is voor de school een eigentijds instrument om de ouderbetrokkenheid te bevorderen. Ouderbetrokkenheid is ook één van de kwaliteitsaspecten die in het periodiek kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie aan de orde komt. Het ouderpanel fungeert als klankbord voor het locatiemanagement van de school. Drie keer per schooljaar overlegt het ouderpanel met de locatiemanager over nieuwe ontwikkelingen en peilt daarbij de mening van ouders over deze plannen.

Wat doet het ouderpanel?

Het ouderpanel heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Het ouderpanel adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.
Eén van de ouders uit het ouderpanel wordt gekozen als vertegenwoordiger in de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school.

Vergaderdata schooljaar 2016 – 2017

23 januari
30 maart
30 mei

Input ouders

Ook als u geen lid bent van het ouderpanel hebt u gelegenheid om input te geven. Stuur ons uw vragen of suggesties; wij kunnen ze dan bespreken tijdens de ouderpanelvergadering. Contact opnemen met het ouderpanel kan via ouderpanelvla@vanlodenstein.nl.

Leden van het ouderpanel

Alexander Beijer
Gerbert Branderhorst
Els Dekker-Kodde
Gerrit van Dijken
Huibert Doornebal
Coby de Jong-Klok
Cobi Kroon-Hoogendoorn
Alex van Nifterik
Nico Postema
Rita van Vulpen
Rijk van Walsum
Liesbeth Witvliet-van der Elst

Wees verstandig met je (vrije) tijd, dan krijg je later geen spijt.

Jacob-Jan van Kooten

leerling 5 havo